Latest Sunday Sermon

01.06.2019, Rev. Elisa Harres, The Epiphany

01.13.2019, Rev. Tom Pumphrey, 1 Epiphany (TEXT VERSION)

01.20.2019, Rev. Tom Pumphrey, 2 Epiphany (TEXT VERSION)

01.27.2019, Rev. Elisa Harres, 3 Epiphany

02.03.2019, Rev. Tom Pumphrey, 4 Epiphany (TEXT VERSION)

02.10.2019, Rev. Elisa Harres, 5 Epiphany

02.10.2019, Rev. Tom Pumphrey, Evensong (TEXT VERSION)

02.17.2019, Rev. Tom Pumphrey, 6 Epiphany (TEXT VERSION)